Біз туралы
Қаз
Қазақстан бойынша тегін:
1432 | 8-800-080-80-10
Whatsapp: +7 778 870 1432

Кәсіпкер сөздігі

Сөз
Аударма
Сипаттама
действующий
қолданыстағы

Қазіргі кезеңде өз күшіндегі

қолданыстағы активтер — действующие активы қолданыстағы баға — действующая цена қолданыстағы заң — действующий закон қолданыстағы капитал — действующий капитал қолданыстағы салық мөлшерлемесі — действующая ставка налога қолданыстағы сату бағасы — действующая отпускная цена

декларация
декларация

(лат. declaratio — өтініш, хабарландыру) Нарық экономикасы саласында заңмен белгіленген, салық­ тың, алымның мөлшерін бекіту үшін қажетті, табыс туралы не­ месе әкелінетін тауар туралы мәліметті мемлекеттік органдарды хабардар ету, хабарлау. Мысалы, салық декларациясында салық салынатын табыс, ал кеден декларациясында салық салынатын мүлік көрсетіледі.

дивидендтің төленгені туралы декларация — декларация о выплате дивидендов кеден декларациясы — таможенная декларация салық декларациясы — налоговая декларация

деловой
іскери / іскерлік

Іс­қимылдың ресмилігі, икемділігі, біліктілікпен басқарылуы

іскери байланыстар — деловые связи іскери белсенділік — активность деловая іскери келіссөздер — деловые переговоры іскери келісім — деловое соглашение іскери мәміле — деловая сделка іскерлік кездесу — деловая встреча іскерлік ынтымақтастық қауымдастығы — ассоциация делового сотрудничества

демаркетинг
демаркетинг

(лат. de + ағыл. marketing — қайта сату) Тауар немесе қызмет бағасын көтеру арқылы тауарға шектен тыс сұранысты азайту бойынша жүргізілетін іс­шара немесе өн­ дірістік мүмкіндік деңгейінің немесе тауарлық ресурстардың ар­ туына байланысты көрсетілетін қызмет түрі.

жалпы демаркетинг — общий демаркетинг тұрақты демаркетинг — постоянный демаркетинг уақытша демаркетинг — временный демаркетинг ішінара демаркетинг — выборочный демаркетинг

деньги
ақша

Өндірілетін барлық тауарлардың құнын анықтайтын фор­ ма; тауарларды, өнімдерді алмастыру кезінде жалпыға бірдей баламаның рөлін атқаратын айрықша тауар; айналым құралы; қоғамдық қатынастар көрініс табатын экономикалық категория

ақша айналымы — оборот денег ақша айналысы — денежное обращение ақша айырбастау — обмен денег ақша аудару — перевод денег ақша ауыстыру — обмен денег ақша бірлігі — денежная единица ақша есептеу — считать деньги ақша жинау — копить деньги ақша жұмсау — трата / тратить деньги ақша талап ету — требовать денег ақшаны қарызға беру — давать деньги взаймы (в долг) ақшаны үнемдеу — экономить деньги ақшаның құнсыздануы — инфляция / обесценение денег алтын ақша — золотые деньги (изготовленные из золота) жалған ақша — фальшивые деньги жаңа ақша — новые деньги күмiс ақша — серебряные деньги (изготовленные из серебра) қағаз ақша — бумажные деньги (изготовленные из бумаги) қолма-қол ақша арқылы — наличными деньгами темiр ақша — железные (металлические) деньги (изготовленные из железа) ұсақ / майда ақша — мелкие деньги

депозит
депозит

лат. depositum — сақтауға берілген зат) Банкке берілетін ақшалай салым; несиелік мекемеге қайтарып алу құқығымен бірге сақтау үшін немесе басқа да мақсаттармен өткізілген ақша не бағалы қағаздар

депозит ашу — открыть депозит депозитті жабу — закрыть депозит жеке тұлғаның депозиті — депозит физического лица жинақ ақша депозиті — сберегательный депозит кепілдікті депозит — гарантийный депозит қысқа мерзімді депозит — краткосрочный депозит мерзімсіз депозит — бессрочный депозит сенімгерлік депозиті — доверительный депозит ұзақ мерзімді депозит — долгосрочный депозит депозит(жинақ) сертификаттары — депозитные (сберегательные) сертификаты

депозитарий
депозитарий

(лат. depositarium — қойма) Депозиттер сеніп тапсырылған жеке немесе заңды тұлға; 2) халықаралық келісімшарттың түпнұсқа мәтінін сақтайтын мем­ лекет немесе халықаралық ұйым

бағалы қағаз депозитарийі — депозитарий ценных бумаг басты депозитарий — головной депозитарий инвестициялық қор депозитарийі — депозитарий инвестиционного фонда орталық депозитарий — центральный депозитарий уәкілетті депозитарий — уполномоченный депозитарий депозитке салу — депонирование

депонент
депонент

(лат. deponentus — алып қалу) Несиелік мекемеге (банк) ақща немес бағалы қағазды сақтау үшін берген заңды немесе жеке тұлға; депозит салушы

бағалы қағаздар депоненті — депонент ценных бумаг корреспонденттік шот депоненті — депонент корреспондентского счёта

дефицит
тапшылық

лат. deficit – жетіспейді) Нарық экономикасында ресурстардың жетіспеушілігі, сұра­ ным ұсынымнан асып түскен жағдайда тауардың, өнімнің ақша­ мен теңдестірілмегендігі.

қаражат тапшылығы — дефицит денежных средств сауда теңгерімінің тапшылығы — дефицит торгового баланса төлем теңгерімінің тапшылығы — дефицит платёжного баланса тараптар — стороны Келісім, келісімшарт, уағдаластық, мәміле жасауға қатысатын өкілетті органдар немесе олардың өкілдері. бұдан былай Тараптар деп аталады — далее именуемые Сторонами жоғары мәртебелi Тараптар — высокопоставленные Стороны қол қоюшы Тараптар — подписывающие Стороны мүдделi Тараптар — заинтересованные Стороны уағдаласушы Тараптар — договаривающиеся Стороны

деятельность
қызмет

Адамның белсенділік қабілеті. Ол адамның санасы, сыртқы ортаны танып­білуге деген қажеттілігі, өз қажеттіліктерін қана­ ғаттандыру мүдделері арқылы реттеледі

қызмет ауқымы — объём деятельности қызмет көрсету — услуги қызмет көрсету маркетингі — маркетинг услуг қызмет көрсету нарығы — рынок услуг қызмет көрсету саласы — сфера услуг қызмет көрсетудің өзіндік құны — себестоимость услуг қызмет мерзімі — срок службы қызмет өтілі — служебный стаж қызмет саласы — сфера деятельности қызметтiк мiнездеме — служебная характеристика қызметтік айлықақы — должностной оклад қызметтік құжат — служебный документ қызметтік іссапар — служебная командировка қызметші — служащий қызметкер — сотрудник

Серіктестер